آشنایی بیشتر با کارگزاری سهام پژوهان شایان

بیش از

40000

حساب کاربری

بیش از

3

شعبه

بیش از

90

میلیارد ریال

دارایی تحت مدیریت

بیش از

20

سال سابقه

آخرین اخبار کارگزاری

آخرین اخبار شرکت کارگزاری سهام پژوهان
تحلیل اجمالی شرکت گروه صنعتی سپاهان )سهامی عام( به تاریخ خرداد ماه 1